Regulamin sklepu internetowego

Ratujesz24.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy Ratujesz24.pl, działający pod adresem: www.ratujesz24.pl,
  prowadzony jest przez Magdalena Błaszczyk, z siedzibą przy: ul Jastrzębowskiego
  22 lok. 5 Warszawa, działający pod numerem NIP: 9512046955, REGON:
  382265998.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów
  w sklepie internetowym Ratujesz24.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania
  umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb
  postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 4. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
  regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są
  obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem
  zakupu.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie
  złożenia zamówienia.
 7. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,
  klikając na stronie internetowej Sklepu www.ratujesz24.pl w hiperlink „Regulamin
  Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.ratujesz24.pl
  odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art.
  66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145,
  ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając
  Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru lub wskazanej
  Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.
 9. DEFINICJE

2/1
Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług
Sklepu przez Klientów.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem
Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod
warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie
Towarów lub Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy
Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary
lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
www.ratujesz24.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy
Towary lub Usługi.
Sprzedawca – Magdalena Błaszczyk z siedzibą przy: ul Jastrzębowskiego 22 lok. 5
Warszawa, NIP: 9512046955, REGON: 382265998 który prowadząc działalność
zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem,
którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez
jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz
danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,
i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana
lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług na odległość zawarta
przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
  i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

3/1

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
  Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.ratujesz24.pl lub e-mailowo
  na adres sklep@ratujesz24.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienie Towarów lub Usług realizuje się poprzez wybranie Towarów
  lub Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO
  KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów lub Usług, a następnie, z poziomu
  „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza
  Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy
  odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Towaru lub Usługi, a następnie kliknięcie
  potwierdzenia zakupu.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na
  swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces
  realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się
  maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez
  Sprzedawcę.
  b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym –
  rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie
  bankowym Sklepu.
 5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni
  robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 10:00 do 17:00. Zamówienia
  złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą
  rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane
  jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez
  Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta
  zostanie również wysłana faktura VAT.
 8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a. E-mail – sklep@ratujesz24.pl
  b. Telefon – 508550411 lub 519765027
 9. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany
  jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek Koszt dostawy nie jest
  wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie,
  wprowadzania nowych Towarów lub Usług do sprzedaży, przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

4/1

 1. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
  uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje
  Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta
  dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
 2. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
 3. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
  paczkomatu
  kuriera
 4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.
  Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego
  dnia roboczego.
 5. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3 do 5 dni roboczych. Na czas
  oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów
  do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin,
  w przypadku Polski.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego
  obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania
  zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki
  Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch
  jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 8. REALIZACJA PŁATNOŚCI
 9. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 10. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
 11. przelewem, na rachunek bankowy – 61 1020 1169 0000 8002 0285 4081;
 12. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia
  opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia
  zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca
  i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko
  numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,
  przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

5/1

 1. REKLAMACJA
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
  Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia
  23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co
  ma miejsce, gdy:
   Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel
  umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
   Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
  zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
  przeznaczenia;
   Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 4. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby
  trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu
  lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się
  publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu,
  w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako
  producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych
  nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na
  decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych
  zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
  przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 7. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
  roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała
  w chwili wydania Towaru.
 8. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
  upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej
  przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar
  na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
  Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od
  wad albo usunięcia wady.

6/1

 1. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
  wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać
  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób
  wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
  w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
  a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
  b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia
  Zamówienia.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
  opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić
  złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 5. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar,
  na koszt Sprzedawcy, na adres: ul Jastrzębowskiego 22 lok. 5 Warszawa.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od
  dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
  wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia
  zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się
  dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od
  umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 9. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia
  wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma
  być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
  czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia
  się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta,
  bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

7/1

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020
  r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów
  lub Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne
  oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia
  odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi. Do zachowania tego
  terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
  regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul Sarabandy 93b
  Warszawa.
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
  od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
  upływem.
 6. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Jastrzębowskiego 22
  lok. 5, 02-786 Warszawa.
 7. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
  koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili
  otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego
  odesłania.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umowy:
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb;
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;

8/1
 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy;

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
  innemu niż Konsument.

8 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się
pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co
do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest
pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez
  niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę,
  który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,
  4.5.2016, p. 1–88.

9/1

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas
  korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane
  podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych
  osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia
  każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
  przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności
  zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 7. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów
  lub Usług znajdujących się na stronie Sklepu.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie
  internetowej Sklepu www.ratujesz24.pl.
 10. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
  pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej
  wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego
  przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 11. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie
  Sklepu treści bezprawnych.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
  Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami
  Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
  konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało
  stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej

10/1
części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne
lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk
w Regulaminie.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy

Miasto: , dnia: ___ r.

Konsument:
Imię i nazwisko: ____
Adres: ____
E-mail: ____
Tel: ____

Przedsiębiorca:
Nazwa: Ratujesz24.pl
Adres: ul. Jastrzębowskiego 22 lok. 5, 02-786 Warszawa

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

11/1
informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ___ r., polegającej
na:W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: _ zł (słownie: __________________________), którą należy przelać na następujący
numer rachunku bankowego: _____________.

Z wyrazami szacunku,


(własnoręczny podpis Konsumenta)